Nhà trường có một hiệu trưởng có thời gian công tác liên tục trong ngành giáo dục mầm non là 22 năm (1993-2015) và 1 phó hiệu trưởng có thời gian công tác là 11 năm (2004 - 2015), Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đều có trình độ đại học sư phạm chuyên ngành mầm non và đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lí giáo dục mầm non. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đã qua lớp bồi dưỡng trung cấp chính trị .

Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đều có năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động trong nhà trường một cách hợp lý, hiệu quả, nắm vững Chương trình giáo dục mầm non để tổ chức chỉ đạo thực hiện đến từng giáo viên. Cán bộ quản lý đều có chứng chỉ tin học, ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn của nhà trường. Hằng năm được đánh giá xếp loại theo qui định của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đạt từ loại khá trở lên.  

Cán bộ quản lý trường có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của  Nhà nước và của ngành đề ra, hòa đồng với đồng nghiệp, được tập thể giáo viên, nhân viên và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm cao. Qua đánh giá, xếp loại công chức hàng năm cả 2 đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao